Om oss

Vi vil ønske ditt barn velkommen som medlem av Blanda Smågodt Barneteater.

Her kommer litt informasjon om hva dette innebærer:

Det er selvfølgelig lov å ta en «prøvetime» for å se om dette passer for ditt barn. Men etter to gjennomførte øvelser ser vi oss nødt til å utstede kontingent for ett semester kr. 1350,-. Betalingsinformasjon sendes ut via mail. Vi er en foreldredrevet organisasjon og det er viktig at kontingenten betales til forfall eller at man avtaler en avdragsordning, da dette er hovedgrunnlaget for vår drift.

Som nevnt over er vi er en foreldredrevet teatergruppe hvor det forventes at barnas foreldre/foresatte deltar aktivt i dugnader og ved store oppsetninger. Vi har en stor oppsetning i Askim Kulturhus hvert annet år. Dette medfører en del arbeid med kostymer, kulisser og innsamling av penger i form av annonsesalg. Her må alle bidra med det de er gode påJ.

Utenom disse forestillingene blir det gjerne satt opp mindre forestillinger, og disse er like viktige som de store. Det vil si at vi på det sterkeste henstiller til at barn ikke avslutter sitt engasjement i Blanda Smågodt mens vi er i gang med innøving av en forestilling. Dersom ditt barn er med i oppstarten av en forestilling er det viktig at denne blir fullført, slik at vi ikke mister skuespillere midt i innøvingen.

 

BLANDA SMÅGODT BARNETEATER – Vedtekter

  1.  Målsetting

Blanda Smågodt Barneteater skal arbeide for å gi barn og ungdom en planmessig og allsidig teateropplæring og stimulere interessen for aktiv teaterutfoldelse.

  1.  Organisasjonsform

Blanda Smågodt Barneteater er en politisk nøytral og frittstående non-profit teatergruppe for barn og ungdom.

  1.  Medlemskap

Blanda Smågodt Barneteater er en foreldrestyrt medlemsklubb for barn og ungdom med teaterinteresse.  Skuespillerne skal betale en kontingent som fastsettes av Årsmøtet. Styret avgjør om kontingenten fordeles over flere terminer. Det blir gitt 30% søskenmoderasjon for barn nr.2, osv.

Det forventes at alle medlemmer og deres foresatte går aktivt inn for å bidra til et godt og inkluderende miljø.

Medlemskapet forutsetter en aktiv innsats fra foreldre og foresatte, særlig foran og under forestillinger.

Blanda Smågodt har en hjemmeside www.blandasmaagodt.com, en Facebookside- Blanda Smågodt foreldre, og en offisiell Facebookside- Blanda Smågodt. Her vil det publiseres bilder/filmer fra øvelser og oppsetninger.

Medlemmer som ønsker å slutte i Blanda Smågodt Barneteater må gi skriftlig beskjed til blandasmaagodt@gmail.com om dette før 1.desember for vårsemesteret, og før 1.juni for høstsemesteret. Oppsigelser mottatt etter disse frister faktureres for et helt semester, selv om plassen ikke benyttes.

Betalt kontingent er en forutsetning for å delta i Blanda Smågodt. Manglende innbetalt kontingent fører til at man mister plassen i Blanda Smågodt. Nedbetalingsplan kan opprettes ved å ta kontakt med vår regnskapsfører Anne Tellefsen på mail: anne.tellefsen@dynatecsmv.no

Barn som ikke møter opp på øvelsene kan miste plassen hvis foreldrene ikke har meldt ifra om fravær. Foreldrene får skriftlig beskjed ved umeldt fravær nr 2. Ved tredje fravær mister barnet plassen. 

  1.  Årsmøtet

Det skal avholdes et årsmøte med foreldre/foresatte minst en gang i året.  Det foretas valg på foreldrerepresentanter til styret under årsmøtet og evt.på foreldremøtet ved oppstart høst. Årsmøtet er Blanda Smågodt Barneteater sitt høyeste organ.

  1.  Styret

Blanda Smågodt Barneteaters styre består av fire til seks medlemmer valgt av årsmøtet. Valgperioden for styremedlemmer er minimum ett år. For å sikre kontinuitet i styret er det ønskelig at kun to medlemmer er til valg årlig. Styrets medlemmer kan avslutte sitt styreverv når barnet slutter i Blanda.

Styret er saksbehandler i alle saker som omhandler Blanda Smågodt Barneteater.  Styret skal utarbeide årsrapport og fremlegge denne for Årsmøtet.  Styret skal ivareta Blanda Smågodt Barneteaters økonomi.

Styret kan/skal innkalle til foreldremøter i løpet av året når styret eller minst 1/3 av foreldrene/de foresatte krever det.

  1. Endring av vedtekter

Endringene av vedtekter foretas under ordinært eller ekstraordinært årsmøte på bakgrunn av styrets forslag

Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta gruppens formål og hovedoppgaver

  1. Opphør

Opphør av Blanda Smågodt Barneteater skal behandles på ordinært eller ekstraordinært møte. Det kreves kvalifisert flertall med minst 2/3 av avgitte stemmer.

Rev.august 2016

 

ØNSKER DU OG DELTA I BLANDA SMÅGODT?